هشدار به گردانندگان کانال جعلی شورای شهر

هشدار به گردانندگان کانال جعلی شورای شهر
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نامگذاری کانالی به نام شورای شهر تهران گفت: در صورت عدم توقف اینگونه فعالیتها، پیگیری موضوع به مراجع ذیصلاح از جمله پلیس فتا ارجاع داده می شود.
مهدی چمران در آغاز دویست و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به نامگذاری کانالی خبری در شبکه مجازی تلگرام با عنوان و لوگوی شورای اسلامی شهر تهران اشاره و ضمن تکذیب ارتباط این گروه با شورای شهر تهران، اعلام کرد: «پورتال خبری شورای اسلامی شهر تهران» و کانال خبری «شورا نیوز» که با مدیریت اداره کل ارتباطات شورای اسلامی …

هشدار به گردانندگان کانال جعلی شورای شهر

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نامگذاری کانالی به نام شورای شهر تهران گفت: در صورت عدم توقف اینگونه فعالیتها، پیگیری موضوع به مراجع ذیصلاح از جمله پلیس فتا ارجاع داده می شود.
مهدی چمران در آغاز دویست و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به نامگذاری کانالی خبری در شبکه مجازی تلگرام با عنوان و لوگوی شورای اسلامی شهر تهران اشاره و ضمن تکذیب ارتباط این گروه با شورای شهر تهران، اعلام کرد: «پورتال خبری شورای اسلامی شهر تهران» و کانال خبری «شورا نیوز» که با مدیریت اداره کل ارتباطات شورای اسلامی …
هشدار به گردانندگان کانال جعلی شورای شهر

car