هشدار برای حفظ حریم خصوصی در تلگرام

هشدار برای حفظ حریم خصوصی در تلگرام
مرکز مدیریت عملیات رخدادهای رایانه ای در مورد مضرات استفاده ناآگاهانه از نرم افزارهای شماره مجازی برای ثبت نام و نیز نرم افزارهای شخص سوم برای استفاده از سرویس تلگرام، هشدار داد.

هشدار برای حفظ حریم خصوصی در تلگرام

مرکز مدیریت عملیات رخدادهای رایانه ای در مورد مضرات استفاده ناآگاهانه از نرم افزارهای شماره مجازی برای ثبت نام و نیز نرم افزارهای شخص سوم برای استفاده از سرویس تلگرام، هشدار داد.
هشدار برای حفظ حریم خصوصی در تلگرام

ganool review