نامه چهل و چهارم

نفسم فلرتیشیا؛
ببخشید یکی، د و روزی نمی توانستم برایت پیغام بفرستم. این مد ت فیلترینگ هوشمند «کخ کلخستان» گریبان تلگرام را گرفته بود که از یک سایت فیلترشکن خرید یم و د وباره اوضاع روبه راه شد . این وسط خوش به حال د و گروه شد ؛ یکی آن هایی که د ر مناقصه فیلترینگ برند ه شد ه بود ند ، یکی هم آن هایی که د ارند فیلترشکن می سازند و می فروشند . با یک تیر د و گروه رفتند سر کار، به همین راحتی و هوشمند ی.
فیلم اولین قسمت مسابقه خوانند گی را که برایت فرستاد م، د ید ی؟ چطور بود ؟ سعی کرد یم همه جور صد ا و …

شهر خبر

سیستم اطلاع رسانی