نازِ دختران ایرانی کم و نیازشان زیاد شده ! + تصویر

نازِ دختران ایرانی کم و نیازشان زیاد شده ! + تصویر
اگر در پایان سال 94 «تلگرام» به مهمترین ابزار در خدمت انتخابات تبدیل شد، در آغاز سال جدید با یک غافلگیرسازی بزرگ روبرو شده ایم و آن «کانال خواستاگرام بانوان» است.

نازِ دختران ایرانی کم و نیازشان زیاد شده ! + تصویر

اگر در پایان سال 94 «تلگرام» به مهمترین ابزار در خدمت انتخابات تبدیل شد، در آغاز سال جدید با یک غافلگیرسازی بزرگ روبرو شده ایم و آن «کانال خواستاگرام بانوان» است.
نازِ دختران ایرانی کم و نیازشان زیاد شده ! + تصویر

آپدیت آنلاین نود 32

ganool review