مورس نخستین تلگراف را مخابره کرد

مورس نخستین تلگراف را مخابره کرد
اختراع مورس و گسترش کابلهاى تلگرام در آمریکا و سپس در سراسر جهان به رشد آن کمک کرد و به این ترتیب بهاى ارسال تلگرام که در ابتدا بسیار گران بود به سرعت پائین آمد.

مورس نخستین تلگراف را مخابره کرد

اختراع مورس و گسترش کابلهاى تلگرام در آمریکا و سپس در سراسر جهان به رشد آن کمک کرد و به این ترتیب بهاى ارسال تلگرام که در ابتدا بسیار گران بود به سرعت پائین آمد.
مورس نخستین تلگراف را مخابره کرد

آپدیت نود 32 سه ماهه

car