موارد غیراخلاقی تلگرام چگونه شناسایی می شود؟

موارد غیراخلاقی تلگرام چگونه شناسایی می شود؟
وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به ۲ شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.

موارد غیراخلاقی تلگرام چگونه شناسایی می شود؟

وزیر ارتباطات گفت: ایرانی ها ابتدا به ۲ شبکه اجتماعی آمریکایی و اسرائیلی مراجعه کرده بودند که از نظر امنیتی با آن ها مشکل داشتیم اما اکنون یک شبکه روسی را انتخاب کرده اند.
موارد غیراخلاقی تلگرام چگونه شناسایی می شود؟

بک لینک رنک 5

روزنامه قانون