مصاحبه با شاه مازندران

روزنامه ایران با مرد۳۲ساله ای که از طریق شبکه تلگرام قلدری می کرد و خود را شاه مازندران نامیده، مصاحبه کرده است.

سایت خبری زندگی

خبر اسلامی