مخاطرات اخلاقى شکست بازار پزشکى و سقوط جامعه اخلاقى

مخاطرات اخلاقى شکست بازار پزشکى و سقوط جامعه اخلاقى
درج یادداشت کوتاه و انتقادی «بی مبالاتی جامعه پزشکی و مرگ عباس کیارستمی» در فضای مجازی تلگرام، علاوه بر اظهارنظرهای موافق، چند نقد اعتراضی را نیز برانگیخت. پزشکان محترمی نوشتند این نقدها دال بر بی انصافی است چراکه خدمات جامعه پزشکی را نادیده می گیرند؛ درعین حال، موجب تضعیف اعتماد جامعه به پزشکان می شود که نتیجه نهایی آن تضعیف نظام سلامت است.

مخاطرات اخلاقى شکست بازار پزشکى و سقوط جامعه اخلاقى

درج یادداشت کوتاه و انتقادی «بی مبالاتی جامعه پزشکی و مرگ عباس کیارستمی» در فضای مجازی تلگرام، علاوه بر اظهارنظرهای موافق، چند نقد اعتراضی را نیز برانگیخت. پزشکان محترمی نوشتند این نقدها دال بر بی انصافی است چراکه خدمات جامعه پزشکی را نادیده می گیرند؛ درعین حال، موجب تضعیف اعتماد جامعه به پزشکان می شود که نتیجه نهایی آن تضعیف نظام سلامت است.
مخاطرات اخلاقى شکست بازار پزشکى و سقوط جامعه اخلاقى

خرید بک لینک قوی

موبایل دوستان