مبلغان شیطان در تلگرام!

مبلغان شیطان در تلگرام!
امروز نقش شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام به عنوان پرکاربرترین نرم افزار پیام رسان در ترویج عقاید منفی و ضددینی به طور جدی افزایش یافته و پربی راه نیست که بگوییم در این شرایط برخی از کانال ها تلگرام به مبلغان شیطان تبدیل شده اند.

مبلغان شیطان در تلگرام!

امروز نقش شبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام به عنوان پرکاربرترین نرم افزار پیام رسان در ترویج عقاید منفی و ضددینی به طور جدی افزایش یافته و پربی راه نیست که بگوییم در این شرایط برخی از کانال ها تلگرام به مبلغان شیطان تبدیل شده اند.
مبلغان شیطان در تلگرام!

فروش بک لینک

خبر جدید