فیلترینگ تلگرام در روز انتخابات؟

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صحت و سقم خبر فیلترینگ «تلگرام» در روز انتخابات را تایید نکرد.

مرکز فیلم

خبر فرهنگیان