فضای مجازی

خونی که از «تلگرام» به «بیمار» رسید
یک پیام ساده تلگرامی از یک همراه بیمار کافی بود تا پای بیش از 50 نفر از آدم هایی که گروه خونی شان (AB) منفی است به بیمارستان بابل باز شود… آنها شنیده بودند یک زن باردار به علت خونریزی شدید با وجود دریافت حدود 50 فرآورده خونی از سازمان انتقال خون، همچنان به فرآورده های خونی بیشتر نیازمند است؛ هنوز صحت پیام تأیید نشده بود که این درهای بیمارستان بابل بود که در ثانیه های سرد زمستانی، به روی بابلسری ها، امیر کلایی ها، بهنمیرها و ساروی ها باز شد.
برای آنها چه فرقی می …

روزنامه قانون

هنر