فراخوان هیات والیبال تهران

فراخوان هیات والیبال تهران
به گزارش جهان به نقل از سایت هیات والیبال استان تهران، طرح ساماندهی آکادمی های مجوز دار و قانونی از ابتدای تیرماه سال جاری اجرا خواهد شد.
هیات والیبال استان تهران با اعلام فراخوانی از تمام آکادمی های حاضر در استان خواست حداکثر تا تاریخ ١٥ تیر اصل و تصویر مجوز آکادمی های خود با مراجعه به هیات والیبال استان تهران یا ارسال آن به مدیر روابط عمومی هیات از طریق تلگرام اقدام نمایند.
بر اساس این طرح پس از پایان موعد مقرر تنها اشخاصی در طرح ساماندهی قرار خواهند گرفت که مجوز رسمی از فدراسیون والیبال داشته …

فراخوان هیات والیبال تهران

به گزارش جهان به نقل از سایت هیات والیبال استان تهران، طرح ساماندهی آکادمی های مجوز دار و قانونی از ابتدای تیرماه سال جاری اجرا خواهد شد.
هیات والیبال استان تهران با اعلام فراخوانی از تمام آکادمی های حاضر در استان خواست حداکثر تا تاریخ ١٥ تیر اصل و تصویر مجوز آکادمی های خود با مراجعه به هیات والیبال استان تهران یا ارسال آن به مدیر روابط عمومی هیات از طریق تلگرام اقدام نمایند.
بر اساس این طرح پس از پایان موعد مقرر تنها اشخاصی در طرح ساماندهی قرار خواهند گرفت که مجوز رسمی از فدراسیون والیبال داشته …
فراخوان هیات والیبال تهران

wolrd press news