شایعاتی که دست از سر چهره ها برنمی دارند/ نوبت به امین حیایی رسید

شایعاتی که دست از سر چهره ها برنمی دارند/ نوبت به امین حیایی رسید
این روزها بازار انتشار اخبار در شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام داغ است و بعضا دروغ پراکنی هایی که زندگی هنرمندان را هم تحت تاثیر قرار می دهد در این فضا دیده می شود.

شایعاتی که دست از سر چهره ها برنمی دارند/ نوبت به امین حیایی رسید

این روزها بازار انتشار اخبار در شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستاگرام داغ است و بعضا دروغ پراکنی هایی که زندگی هنرمندان را هم تحت تاثیر قرار می دهد در این فضا دیده می شود.
شایعاتی که دست از سر چهره ها برنمی دارند/ نوبت به امین حیایی رسید

بازی