سناریوی توهین به نهادها وشخصیت های انقلابی در تلگرام کلید خورد/وزیر ارتباطات همچنان در خواب زمستانی به سر می برد!+عکس

سناریوی توهین به نهادها وشخصیت های انقلابی در تلگرام کلید خورد/وزیر ارتباطات همچنان در خواب زمستانی به سر می برد!+عکس
بی توجهی و کم نظارتی در خصوص عملکرد کاربران در شبکه های اجتماعی باعث شده برخی افراد از این فضا برای پیاده کردن افکار پلید خود استفاده کنند.

سناریوی توهین به نهادها وشخصیت های انقلابی در تلگرام کلید خورد/وزیر ارتباطات همچنان در خواب زمستانی به سر می برد!+عکس

بی توجهی و کم نظارتی در خصوص عملکرد کاربران در شبکه های اجتماعی باعث شده برخی افراد از این فضا برای پیاده کردن افکار پلید خود استفاده کنند.
سناریوی توهین به نهادها وشخصیت های انقلابی در تلگرام کلید خورد/وزیر ارتباطات همچنان در خواب زمستانی به سر می برد!+عکس

عکس