سرورهای تلگرام به ایران می آید؟

سرورهای تلگرام به ایران می آید؟
اخیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای در زمینه الزام سرویس های پیام رسان فعال در کشور برای ذخیره سازی اطلاعات در کشور و در واقع انتقال سرورهایشان به داخل کشور داشته است.

سرورهای تلگرام به ایران می آید؟

اخیرا شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای در زمینه الزام سرویس های پیام رسان فعال در کشور برای ذخیره سازی اطلاعات در کشور و در واقع انتقال سرورهایشان به داخل کشور داشته است.
سرورهای تلگرام به ایران می آید؟

میهن دانلود