سرشاخ شدن اینستاگرام با تلگرام

به دستور مدیران اینستاگرام لینک های به اشتراک گذاشته شده کاربران این شبکه اجتماعی به تلگرام فیلتر شدند.

اخبار دنیای دیجیتال

خرم خبر