زیب میرزا و چغندر و گیلاس و پسابرجام!

شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد ولی چغندرکاران هنوز 500 میلیارد تومان از طلب شان از کارخانه ها را نگرفته اند و کارخانه ها هم بابت مابه التفاوت قیمت شکر 250 میلیارد تومان از دولت طلبکارند و دولت هم مشغول پسابرجام است و به چغندر کارها می گوید چغندرتان را خام خام بخورم! تا من باز هم از خارجه شکر وارد کنم و معادلات تبادلاتم را یکجوری انجام دهم که عقل جن هم به آن نرسد!
اصلاً چه کسی این مصرع را برای شب عید گفته ؟ الان در عصر تکنولوژی و تلگرام چه کسی چغندرش را پخته می خورد؟ باید این مصرع اینطوری …

کرمان نیوز

مد روز