روسیه تلگرام خودش را برای مقامات کشورش ممنوع کرد !

روسیه تلگرام خودش را برای مقامات کشورش ممنوع کرد !
توضیح ندارد

روسیه تلگرام خودش را برای مقامات کشورش ممنوع کرد !

توضیح ندارد
روسیه تلگرام خودش را برای مقامات کشورش ممنوع کرد !

خبرگزاری اصفحان