روزنامه سینما تعطیل شد

روزنامه سینما تعطیل شد
در پایان نخستین جشن روزنامه “سینما”، فریدون جیرانی سردبیر این روزنامه از تعلیق انتشار آن خبر داد.جیرانی گفت: این جشن پایان یک دوران و آغاز دورانی تازه برای روزنامه سینماست.این جمله فریدون جیرانی همراه شد با انتشار خبر تعلیق انتشار روزنامه در کانال تلگرام آن.وضعیت نهایی ادامه انتشار روزنامه به بعد از ماه رمضان موکول شده است؛ با این حال شنیده هاحکایت از آن دارند که بخشی از بدنه این روزنامه ظرف هفته های آینده یک روزنامه تازه را منتشر خواهند کرد.روزنامه “سینما” که از حمایت فیروز دولت آبادی سفیر سابق ایران …

روزنامه سینما تعطیل شد

در پایان نخستین جشن روزنامه “سینما”، فریدون جیرانی سردبیر این روزنامه از تعلیق انتشار آن خبر داد.جیرانی گفت: این جشن پایان یک دوران و آغاز دورانی تازه برای روزنامه سینماست.این جمله فریدون جیرانی همراه شد با انتشار خبر تعلیق انتشار روزنامه در کانال تلگرام آن.وضعیت نهایی ادامه انتشار روزنامه به بعد از ماه رمضان موکول شده است؛ با این حال شنیده هاحکایت از آن دارند که بخشی از بدنه این روزنامه ظرف هفته های آینده یک روزنامه تازه را منتشر خواهند کرد.روزنامه “سینما” که از حمایت فیروز دولت آبادی سفیر سابق ایران …
روزنامه سینما تعطیل شد

تکنولوژی جدید