رقیب جدی تلگرام با امکاناتی جدید وارد می شود!

رقیب جدی تلگرام با امکاناتی جدید وارد می شود!
یاهو از امروز ۱۵ مرداد به فعالیت نرم افزار مسنجر دسکتاپ قدیمی ۲۰ ساله خود خاتمه می دهد و کاربرانی که همچنان از یاهو مسنجر افسانه ای استفاده می کردند از این تاریخ به بعد دیگر قادر به کارکردن با آن نخواهند بود.

رقیب جدی تلگرام با امکاناتی جدید وارد می شود!

یاهو از امروز ۱۵ مرداد به فعالیت نرم افزار مسنجر دسکتاپ قدیمی ۲۰ ساله خود خاتمه می دهد و کاربرانی که همچنان از یاهو مسنجر افسانه ای استفاده می کردند از این تاریخ به بعد دیگر قادر به کارکردن با آن نخواهند بود.
رقیب جدی تلگرام با امکاناتی جدید وارد می شود!

ماشین های جدید