راز سلفی مرگبارمردی آویزان از دکل برق / سلفی مرگ دیر به دست زن قهر کرده اش رسید

راز سلفی مرگبارمردی آویزان از دکل برق / سلفی مرگ دیر به دست زن قهر کرده اش رسید
مازندمجلس: رکنا: مردی هنگام خودکشی از خود عکس و تصویر سلفی گرفت و برای همسرش که قهر کرده بود فرستاد، اما این تصاویر دیر به دست همسرش رسید و مرد تلگرام را طناب دار زندگی اش کرد.

راز سلفی مرگبارمردی آویزان از دکل برق / سلفی مرگ دیر به دست زن قهر کرده اش رسید

مازندمجلس: رکنا: مردی هنگام خودکشی از خود عکس و تصویر سلفی گرفت و برای همسرش که قهر کرده بود فرستاد، اما این تصاویر دیر به دست همسرش رسید و مرد تلگرام را طناب دار زندگی اش کرد.
راز سلفی مرگبارمردی آویزان از دکل برق / سلفی مرگ دیر به دست زن قهر کرده اش رسید

فیلم سریال آهنگ