دو روی سکه تلگرام در بورس

دو روی سکه تلگرام در بورس
پیشرفت فناوری در شبکه های اجتماعی توانسته سرعت بسیار بالایی را به نقل و انتقال اطلاعات ببخشد. به دنبال فراگیر شدن تلگرام در میان اهالی بازار سهام، برخی سودجویان از این فضا به منظور شایعه سازی و نوسان گیری استفاده می کنند. گرچه کارشناسان این نوع رفتار را معضلی جدی و مخرب برای وضعیت بورس تهران می دانند؛ اما معتقدند محدود کردن ابزارها یا افراد راهکار مناسبی برای مقابله با این موج نیست. بر این اساس باید متولیان اصلی بازار پویایی بیشتری داشته باشند و با افزایش سرعت شفاف سازی، مانع از گسترش شایعات و موج های رانتی

دو روی سکه تلگرام در بورس

پیشرفت فناوری در شبکه های اجتماعی توانسته سرعت بسیار بالایی را به نقل و انتقال اطلاعات ببخشد. به دنبال فراگیر شدن تلگرام در میان اهالی بازار سهام، برخی سودجویان از این فضا به منظور شایعه سازی و نوسان گیری استفاده می کنند. گرچه کارشناسان این نوع رفتار را معضلی جدی و مخرب برای وضعیت بورس تهران می دانند؛ اما معتقدند محدود کردن ابزارها یا افراد راهکار مناسبی برای مقابله با این موج نیست. بر این اساس باید متولیان اصلی بازار پویایی بیشتری داشته باشند و با افزایش سرعت شفاف سازی، مانع از گسترش شایعات و موج های رانتی
دو روی سکه تلگرام در بورس

خرید بک لینک