خبر

ممنوعیت تلگرام
در ادارات دولتی
استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی برای انجام امور اداری ممنوع است.
«عبدالصمد خرم آبادی»، معاون دادستان کل کشور با بیان این خبر می گوید: استفاده از پیام رسان های موبایل محور خارجی به ویژه تلگرام برای انجام تمام امور اداری یا هرکاری که به وظایف قانونی کارکنان نهادهای عمومی و دولتی (حاکمیتی) مربوط می شود، ممنوع است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: اقدام کارکنانی که برای انجام امور حاکمیتی، از پیام رسان های موبایل محور خارجی استفاده می کنند، د …

دانلود فیلم

اخبار کارگران