حاضرم برای جهانگیری کلاس اصول و مبانی اقتصاد برگزار کنم

حاضرم برای جهانگیری کلاس اصول و مبانی اقتصاد برگزار کنم
در پی انتشار فایل صوتی سخنان اسحاق جهانگیری، پروفسور عبدالله صوفی با انتشار متنی در تلگرام، اعلام کرد حاضر است اصول و مبانی اقتصاد را به رایگان به معاون اول و رئیس دفتر حسن روحانی آموزش دهد.

حاضرم برای جهانگیری کلاس اصول و مبانی اقتصاد برگزار کنم

در پی انتشار فایل صوتی سخنان اسحاق جهانگیری، پروفسور عبدالله صوفی با انتشار متنی در تلگرام، اعلام کرد حاضر است اصول و مبانی اقتصاد را به رایگان به معاون اول و رئیس دفتر حسن روحانی آموزش دهد.
حاضرم برای جهانگیری کلاس اصول و مبانی اقتصاد برگزار کنم

فیلم سریال آهنگ

ماشین های جدید