تلگرام 50 نفر را به بیمارستان کشاند!

به گزارش «شفاف»، از ساری؛همراه این بیمار در بیمارستان بابل وقتی با ارسال پیام تلگرامی از مردم درخواست اهدای خون کرد، پای 50 نفر به بیمارستان باز شد.
اعضای این گروه تلگرامی وقتی متوجه شدند یک زن باردار به علت خونریزی شدید به فرآورده های خونی نیازمند است این پیام را برای دیگر گروه های تلگرامی شهرهای اطراف ارسال کردند.
هنوز ساعتی از ارسال این پیام نگذشته بود که 50 نفر از مردم بابل، بابلسر، بهنمیر، قائم شهر و امیرکلا با گروه خونی ABمنفی برای اهدای خون به بیمارستان مراجعه کردند.
این بیمار هم که قبل از حضو …

پرس نیوز

باران دانلود