تلگرام عامل قتل «ستایش» بود!/مذاکره پایداری ها با عارف/میزان حقوق رئیس جمهور لو رفت/علت کاهش نمایندگان روحانی در مجلس

تلگرام عامل قتل «ستایش» بود!/مذاکره پایداری ها با عارف/میزان حقوق رئیس جمهور لو رفت/علت کاهش نمایندگان روحانی در مجلس
رصد خانه «تابناک» خبرهایی برای مخاطبان آماده می کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می گیرند؛ تیترهایی مانند:به روحانی پیغام داده اند که انصراف بدهد؛ و .. رصد خانه امروز تابناک را تشکیل می دهند.

تلگرام عامل قتل «ستایش» بود!/مذاکره پایداری ها با عارف/میزان حقوق رئیس جمهور لو رفت/علت کاهش نمایندگان روحانی در مجلس

رصد خانه «تابناک» خبرهایی برای مخاطبان آماده می کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می گیرند؛ تیترهایی مانند:به روحانی پیغام داده اند که انصراف بدهد؛ و .. رصد خانه امروز تابناک را تشکیل می دهند.
تلگرام عامل قتل «ستایش» بود!/مذاکره پایداری ها با عارف/میزان حقوق رئیس جمهور لو رفت/علت کاهش نمایندگان روحانی در مجلس

فروش بک لینک

فانتزی