تلگرام در قله جرائم مجازی/ این خبر را از دست ندهید

تلگرام در قله جرائم مجازی/ این خبر را از دست ندهید
درحالی که شبکه های اجتماعی و مخصوصا تلگرام هر روز بیشتر از دیروز بین خانواده های ایرانی جا باز می کنند، به همان نسبت میزان جرائمی که در این شبکه اجتماعی رخ می دهد افزایش می یابد.

تلگرام در قله جرائم مجازی/ این خبر را از دست ندهید

درحالی که شبکه های اجتماعی و مخصوصا تلگرام هر روز بیشتر از دیروز بین خانواده های ایرانی جا باز می کنند، به همان نسبت میزان جرائمی که در این شبکه اجتماعی رخ می دهد افزایش می یابد.
تلگرام در قله جرائم مجازی/ این خبر را از دست ندهید

مرکز فیلم

مرجع توریسم