تلگرام حذف می شود؟

عضو کارگروه فیلترینگ افزود: تلگرام اکنون عمده ترین شبکه اجتماعی مورد توجه در ایران است و مردم بسیار به این شبکه وابسته هستند و ما نیز به این وابستگی مردم توجه داریم.

روزنامه قانون

مدلینگ