تعبیر گفته های سیف برای نفی دستاوردهای برجام کاری شتابزده بود تعبیر گفته های سیف برای نفی دستاوردهای برجام کاری شتابزده بود

تعبیر گفته های سیف برای نفی دستاوردهای برجام کاری شتابزده بود تعبیر گفته های سیف برای نفی دستاوردهای برجام کاری شتابزده بود
حمید بعیدی نژاد در یادداشتی تلگرامی؛
تعبیر گفته های سیف برای نفی دستاوردهای برجام کاری شتابزده بود
حمید بعیدی نژاد با نگارش یادداشتی در صفحه تلگرام خود از اقدامات تبلیغاتی برخی رسانه های داخلی علیه دستاوردهای برجام انتقاد کرد و آن را یک عمل شتابزده خواند. وی در ادامه نوشت: اگر خواسته باشیم که یک جمله از صحبت های آقای سیف در آمریکا را از چارچوب اصلی بحث آن خارج کنیم و بعد حول و حوش آن یک کار تبلیغاتی علیه کلیت برجام و نفی دستاوردهای آن انجام دهیم، خب این بحث دیگری است، اما برای درک کامل یک کلام، باید …

تعبیر گفته های سیف برای نفی دستاوردهای برجام کاری شتابزده بود تعبیر گفته های سیف برای نفی دستاوردهای برجام کاری شتابزده بود

حمید بعیدی نژاد در یادداشتی تلگرامی؛
تعبیر گفته های سیف برای نفی دستاوردهای برجام کاری شتابزده بود
حمید بعیدی نژاد با نگارش یادداشتی در صفحه تلگرام خود از اقدامات تبلیغاتی برخی رسانه های داخلی علیه دستاوردهای برجام انتقاد کرد و آن را یک عمل شتابزده خواند. وی در ادامه نوشت: اگر خواسته باشیم که یک جمله از صحبت های آقای سیف در آمریکا را از چارچوب اصلی بحث آن خارج کنیم و بعد حول و حوش آن یک کار تبلیغاتی علیه کلیت برجام و نفی دستاوردهای آن انجام دهیم، خب این بحث دیگری است، اما برای درک کامل یک کلام، باید …
تعبیر گفته های سیف برای نفی دستاوردهای برجام کاری شتابزده بود تعبیر گفته های سیف برای نفی دستاوردهای برجام کاری شتابزده بود

بک لینک رنک 3

خبرگزاری اصفحان