تخلف بعدی اپراتور دوم چه خواهد بود!؟

تخلف بعدی اپراتور دوم چه خواهد بود!؟
مجله تلفن همراه در جدیدترین شماره خود به سرمقاله “تخلف بعدی اپراتور دوم چه خواهد بود!؟” که در آن به پروژه ای که قرار بود دردی از دردهای بی شمار صنعت ارتباطات کشور را درمان کند، تبدیل به معضلی لاینحل برای فرهنگ و امنیت مردم این آ ب وخاک شد، پرداخت.
موبنا – در اخبار صدوسی و پنجمین شماره از مجله تلفن همراه مطالبی همچون “اهدای تندیس ۶ستاره به همراه اول”، “هک تلگرام صحت ندارد” و کلاف سردرگم رجیستری موبایل” به چاپ رسید.
همچنین در پرونده ویژه این شماره از مجله مطالبی با عناوین “آتش زیر خاکستر”، …

تخلف بعدی اپراتور دوم چه خواهد بود!؟

مجله تلفن همراه در جدیدترین شماره خود به سرمقاله “تخلف بعدی اپراتور دوم چه خواهد بود!؟” که در آن به پروژه ای که قرار بود دردی از دردهای بی شمار صنعت ارتباطات کشور را درمان کند، تبدیل به معضلی لاینحل برای فرهنگ و امنیت مردم این آ ب وخاک شد، پرداخت.
موبنا – در اخبار صدوسی و پنجمین شماره از مجله تلفن همراه مطالبی همچون “اهدای تندیس ۶ستاره به همراه اول”، “هک تلگرام صحت ندارد” و کلاف سردرگم رجیستری موبایل” به چاپ رسید.
همچنین در پرونده ویژه این شماره از مجله مطالبی با عناوین “آتش زیر خاکستر”، …
تخلف بعدی اپراتور دوم چه خواهد بود!؟

باران دانلود