تحلیل جامعه شناسانه یا عقده گشایی

تحلیل جامعه شناسانه یا عقده گشایی
مریم حسینی نیا Hoseininia.m@gmail.com
سرخی خون «ستایش قریشی» به اعتقاد برخی از دلواپسان با پدیده انتخابات و تلگرام پیوند خورده است که به نظر می رسد این تحلیل بیشتر حکم تسویه حساب های سیاسی را دارد تا تحلیل دقیق برای وقوع فاجعه ای تلخ.
این که با استناد به سخنان رئیس جمهوری در رابطه با «اعتماد به جوانان در زمینه استفاده از اینترنت و لزوم رفع محدودیت ها و فیلترینگ»، به رسمیت شناختن حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی عاملی برای کژکارکردی در جامعه معرفی شود، ناشی از نادیده گرفتن این مه …

تحلیل جامعه شناسانه یا عقده گشایی

مریم حسینی نیا Hoseininia.m@gmail.com
سرخی خون «ستایش قریشی» به اعتقاد برخی از دلواپسان با پدیده انتخابات و تلگرام پیوند خورده است که به نظر می رسد این تحلیل بیشتر حکم تسویه حساب های سیاسی را دارد تا تحلیل دقیق برای وقوع فاجعه ای تلخ.
این که با استناد به سخنان رئیس جمهوری در رابطه با «اعتماد به جوانان در زمینه استفاده از اینترنت و لزوم رفع محدودیت ها و فیلترینگ»، به رسمیت شناختن حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی عاملی برای کژکارکردی در جامعه معرفی شود، ناشی از نادیده گرفتن این مه …
تحلیل جامعه شناسانه یا عقده گشایی

خرید بک لینک