بهره ی ویژه ی انتخاباتی اصلاح طلبان از تلگرام!

ضرغامی عنوان کرد: اتاق فکر و فرماندهی اصلاح طلبان، منطقی و با برنامه عمل کرد و از همه ی ظرفیت های تبلیغی مانند روزنامه ها، سایت های خبری و شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام در سازماندهی و تمرکز آرا نهایت استفاده را بردند.

اخبار

کانون نماز