بازیگردان اصلی پارلمان بخش خصوصی کیست و چه ها کرده است؟

بازیگردان اصلی پارلمان بخش خصوصی کیست و چه ها کرده است؟
محسن جلال پور شاید تنها مقام اقتصادی کشور باشد که با راه اندازی یک کانال در تلگرام موفق شده بیش از چهار هزار مخاطب مستقیم داشته باشد که با آنها ساعت به ساعت در حال صحبت کردن و تشریح فعالیت هایش است.

بازیگردان اصلی پارلمان بخش خصوصی کیست و چه ها کرده است؟

محسن جلال پور شاید تنها مقام اقتصادی کشور باشد که با راه اندازی یک کانال در تلگرام موفق شده بیش از چهار هزار مخاطب مستقیم داشته باشد که با آنها ساعت به ساعت در حال صحبت کردن و تشریح فعالیت هایش است.
بازیگردان اصلی پارلمان بخش خصوصی کیست و چه ها کرده است؟

مرجع سلامتی

تلگرام