اینستاگرام تلگرام را فیلتر کرد

به دستور مدیران اینستاگرام لینک های به اشتراک گذاشته شده کاربران این شبکه اجتماعی به تلگرام فیلتر شدند.

مرکز فیلم

میهن دانلود