اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود

اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود
براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.

اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود

براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.
اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی