از چشم شما ۱۹: وقتی شهرداری مقررات را رعایت نمی کند

از چشم شما ۱۹: وقتی شهرداری مقررات را رعایت نمی کند
هفت برکه (گریشنا): شهرداری به عنوان متولی زیبایی شهر باید بیش از دیگر نهادها برای رعایت مقررات مربوطه حساس باشد.
حضور کامیون های نخاله های ساختمانی در سطح شهر یکی از مشکلاتی است که چندین بار درباره آن نوشته ایم. امروز ۲۵ خردادماه یکی از شهروندان عکسی از یکی از ماشین های حمل نخاله های ساختمانی را ارسال کرده است. همان طور که در عکس می بینید این کامیون بدون هرگونه پوششی نخاله های ساختمانی را در یکی از خیابان های اصلی شهر حمل می کند.
شما هم می توانید معضلات شهری را به شماره واتساپ +۹۸۹۱۷۱۸۳۴۶۴۸ یا تلگرام …

از چشم شما ۱۹: وقتی شهرداری مقررات را رعایت نمی کند

هفت برکه (گریشنا): شهرداری به عنوان متولی زیبایی شهر باید بیش از دیگر نهادها برای رعایت مقررات مربوطه حساس باشد.
حضور کامیون های نخاله های ساختمانی در سطح شهر یکی از مشکلاتی است که چندین بار درباره آن نوشته ایم. امروز ۲۵ خردادماه یکی از شهروندان عکسی از یکی از ماشین های حمل نخاله های ساختمانی را ارسال کرده است. همان طور که در عکس می بینید این کامیون بدون هرگونه پوششی نخاله های ساختمانی را در یکی از خیابان های اصلی شهر حمل می کند.
شما هم می توانید معضلات شهری را به شماره واتساپ +۹۸۹۱۷۱۸۳۴۶۴۸ یا تلگرام …
از چشم شما ۱۹: وقتی شهرداری مقررات را رعایت نمی کند