اردبیل از استان های امن در جرایم شبکه های اجتماعی است

اردبیل از استان های امن در جرایم شبکه های اجتماعی است
رئیس پلیس فتای استان اردبیل گفت: این استان در گروه دوم استان های امن به لحاظ جرایم شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.
حافظ شریفی در گفتگو با  خبرنگار مهر  تصریح کرد: عمده جرایم شبکه های اجتماعی اردبیل از شبکه تلگرام گزارش می شود و دلیل آن گرایش اغلب کاربران به این شبکه است.
وی با تأکید به اینکه انتشار عکس های خانوادگی یکی از مهمترین موضوعات شکایت در جرایم سایبری است، اضافه کرد: عمده قربانیان بدون اطلاع و با آگاهی اندک اطلاعات شخصی و محرمانه خود را در اختیار افراد دیگر قرار می دهند.
رئیس پلیس فتای …

اردبیل از استان های امن در جرایم شبکه های اجتماعی است

رئیس پلیس فتای استان اردبیل گفت: این استان در گروه دوم استان های امن به لحاظ جرایم شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.
حافظ شریفی در گفتگو با  خبرنگار مهر  تصریح کرد: عمده جرایم شبکه های اجتماعی اردبیل از شبکه تلگرام گزارش می شود و دلیل آن گرایش اغلب کاربران به این شبکه است.
وی با تأکید به اینکه انتشار عکس های خانوادگی یکی از مهمترین موضوعات شکایت در جرایم سایبری است، اضافه کرد: عمده قربانیان بدون اطلاع و با آگاهی اندک اطلاعات شخصی و محرمانه خود را در اختیار افراد دیگر قرار می دهند.
رئیس پلیس فتای …
اردبیل از استان های امن در جرایم شبکه های اجتماعی است

اخبار کارگران