اختلال تلگرام، سراسری است ربطی به تبریز ندارد

اختلال تلگرام، سراسری است ربطی به تبریز ندارد
آذرقلم: به دنبال انتشار مطلبی قوم گرایانه در یکی از نشریات تبریز و اعتراض برخی از مردم به این موضوع، در برخی از گروه ها اختلال در سیستم تلگرام را عمدی دانسته و به این موضوع ربط داده می شد که باید گفت اختلال تلگرام ارتباطی با قضیه آذربایجان ندارد.

اختلال تلگرام، سراسری است ربطی به تبریز ندارد

آذرقلم: به دنبال انتشار مطلبی قوم گرایانه در یکی از نشریات تبریز و اعتراض برخی از مردم به این موضوع، در برخی از گروه ها اختلال در سیستم تلگرام را عمدی دانسته و به این موضوع ربط داده می شد که باید گفت اختلال تلگرام ارتباطی با قضیه آذربایجان ندارد.
اختلال تلگرام، سراسری است ربطی به تبریز ندارد

بک لینک قوی

خبر دانشجویی