ابتکار:محیط زیست در تمام بخش های مختلف برنامه ششم توسعه جاری است

رییس سازمان محیط زیست در صفحه تلگرام منتسب به وی نوشت:از ویژگی های برنامه ششم این است که موضوع محیط زیست در تمام بخش های مختلف آن جاری است.

اخبار

بکلینک