آیا تلگرام شنود می شود؟

آیا تلگرام شنود می شود؟
رئیس پلیس فتای استان قزوین گفت: تلگرام مدعی است اشخاص ثالث و حتی مدیرانش هم به اطلاعات کاربران دسترسی ندارند و می گوید پیام ها و فایل ها دارای یک دوره زمانی خود تخریبی است که بعد از مدتی پس از خوانده شدن، حذف می شوند.

آیا تلگرام شنود می شود؟

رئیس پلیس فتای استان قزوین گفت: تلگرام مدعی است اشخاص ثالث و حتی مدیرانش هم به اطلاعات کاربران دسترسی ندارند و می گوید پیام ها و فایل ها دارای یک دوره زمانی خود تخریبی است که بعد از مدتی پس از خوانده شدن، حذف می شوند.
آیا تلگرام شنود می شود؟

ابزار رسانه