آموزش آنلاین داعش برای منفجر کردن بیگ بن!

آموزش آنلاین داعش برای منفجر کردن بیگ بن!
عناصر گروه تروریستی داعش از طریق تلگرام تلاش کردند یک انگلیسی را تشویق کنند که در حمله ای تروریستی مانند نیس فرانسه، برج بیگ بن یا پل لندن را منفجر کند.

آموزش آنلاین داعش برای منفجر کردن بیگ بن!

عناصر گروه تروریستی داعش از طریق تلگرام تلاش کردند یک انگلیسی را تشویق کنند که در حمله ای تروریستی مانند نیس فرانسه، برج بیگ بن یا پل لندن را منفجر کند.
آموزش آنلاین داعش برای منفجر کردن بیگ بن!

مدرسه