نامه مدیرعامل “خودرو” جعلی است/ سهامداران احتیاط کنند!

نامه مدیرعامل “خودرو” جعلی است/ سهامداران احتیاط کنند!
این نامه جعلی در حالی در فضای تلگرام دست به دست می چرخد که معاون اول رییس جمهوری اصلاحیه تبصره (3) ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104قانون مالیات های مستقیم را جهت اجرا ابلاغ کرد.
طی روز جاری تصویر نامه ای به نقل از مدیر عامل شرکت ایران خودرو خطاب به رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد که در متن آن آمده بر اساس تصمیم هیأت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، این شرکت در …

نامه مدیرعامل “خودرو” جعلی است/ سهامداران احتیاط کنند!

این نامه جعلی در حالی در فضای تلگرام دست به دست می چرخد که معاون اول رییس جمهوری اصلاحیه تبصره (3) ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104قانون مالیات های مستقیم را جهت اجرا ابلاغ کرد.
طی روز جاری تصویر نامه ای به نقل از مدیر عامل شرکت ایران خودرو خطاب به رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد که در متن آن آمده بر اساس تصمیم هیأت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، این شرکت در …
نامه مدیرعامل “خودرو” جعلی است/ سهامداران احتیاط کنند!

نفت آموزش پرورش دولتی