“نماینده دروغگو” جای “چوپان دروغگو” را گرفت

“نماینده دروغگو” جای “چوپان دروغگو” را گرفت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان،سید علی محمد بزرگواری نماینده سابق کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود مطلبی را با عنوان “دروغگو کیست؟” را منتشر کرده است.
متن این پیام به شرح زیر است:
دروغگو_کیست؟
معلم سر کلاس به یکی از شاگردان
گفت درس چوپان دروغگو را بخوان.
بچه زد زیر گریه و گفت : نمی توانم آقا معلم!
معلم پرسید: چرا؟
بچه پاسخ داد: آقا! پدرم این صفحه را از کتابم پاره کرده.
معلم بر آشفت و جویا شد: به چه دلیل؟
پسره با لحنی لرزان گفت : آقا معلم!
پدرم چوپان است. از خواندن این درس …

“نماینده دروغگو” جای “چوپان دروغگو” را گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عصرجهان،سید علی محمد بزرگواری نماینده سابق کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود مطلبی را با عنوان “دروغگو کیست؟” را منتشر کرده است.
متن این پیام به شرح زیر است:
دروغگو_کیست؟
معلم سر کلاس به یکی از شاگردان
گفت درس چوپان دروغگو را بخوان.
بچه زد زیر گریه و گفت : نمی توانم آقا معلم!
معلم پرسید: چرا؟
بچه پاسخ داد: آقا! پدرم این صفحه را از کتابم پاره کرده.
معلم بر آشفت و جویا شد: به چه دلیل؟
پسره با لحنی لرزان گفت : آقا معلم!
پدرم چوپان است. از خواندن این درس …
“نماینده دروغگو” جای “چوپان دروغگو” را گرفت

ترانه