رئیس شورای شهر گرگان “لمپن های تلگرام” را با جامعه خبری اشتباه نگیرد

رئیس شورای شهر گرگان “لمپن های تلگرام” را با جامعه خبری اشتباه نگیرد
سخنان اخیرا رئیس شورای شهر گرگان در خصوص پیمانکار رسانه ای حامی شهردار گرگان خوب نبود چرا که او نباید لمپنهای تلگرامی را با جامعه اطلاع رسانی استان اشتباه بگیرد .

رئیس شورای شهر گرگان “لمپن های تلگرام” را با جامعه خبری اشتباه نگیرد

سخنان اخیرا رئیس شورای شهر گرگان در خصوص پیمانکار رسانه ای حامی شهردار گرگان خوب نبود چرا که او نباید لمپنهای تلگرامی را با جامعه اطلاع رسانی استان اشتباه بگیرد .
رئیس شورای شهر گرگان “لمپن های تلگرام” را با جامعه خبری اشتباه نگیرد

باران فیلم