ایده “سیدعلی”درباره شناسایی اموال مسئولین

ایده “سیدعلی”درباره شناسایی اموال مسئولین
آرمان پرس: کانال تلگرام دفتر مقام معظم رهبری در مطلبی درباره رسیدگی به اموال مسؤولان کشور و بویژه شخص امام خامنه ای در دوران ریاست جمهوری ایشان و پس از آن نوشت:
 رهبر انقلاب: البته این که اموال مسؤولان کشور را به طور دقیق رسیدگی کنند، چنین چیزی در قانون اساسی نیست. فقط در مورد تعدادی از مقامات -مثل رهبری، ریاست جمهوری و بعضیهای دیگر- هست که اینها اولِ مسؤولیتشان باید گزارش موجودی مال خودشان را بدهند؛ از مسؤولیت هم که کنار رفتند، باز بایستی صورت موجودیشان را بدهند، تا معلو …

ایده “سیدعلی”درباره شناسایی اموال مسئولین

آرمان پرس: کانال تلگرام دفتر مقام معظم رهبری در مطلبی درباره رسیدگی به اموال مسؤولان کشور و بویژه شخص امام خامنه ای در دوران ریاست جمهوری ایشان و پس از آن نوشت:
 رهبر انقلاب: البته این که اموال مسؤولان کشور را به طور دقیق رسیدگی کنند، چنین چیزی در قانون اساسی نیست. فقط در مورد تعدادی از مقامات -مثل رهبری، ریاست جمهوری و بعضیهای دیگر- هست که اینها اولِ مسؤولیتشان باید گزارش موجودی مال خودشان را بدهند؛ از مسؤولیت هم که کنار رفتند، باز بایستی صورت موجودیشان را بدهند، تا معلو …
ایده “سیدعلی”درباره شناسایی اموال مسئولین

مجله اینترنتی