هرکول ایرانی: از دروغ “جلاد داعش” تا شایعه “مدافع حرم”!

هرکول ایرانی: از دروغ “جلاد داعش” تا شایعه “مدافع حرم”!
این شایعات و خبرسازی ها از شایعه و در واقع دروغ “داعشی بودن ” سجاد آغاز شد و در نهایت به ” مدافع حرم ” بودن او منجر شد ، شایعات کذبی که به نوشته واشنگتن پست در نهایت در صفحه تلگرام این ورزشکار ایرانی تکذیب شد.

هرکول ایرانی: از دروغ “جلاد داعش” تا شایعه “مدافع حرم”!

این شایعات و خبرسازی ها از شایعه و در واقع دروغ “داعشی بودن ” سجاد آغاز شد و در نهایت به ” مدافع حرم ” بودن او منجر شد ، شایعات کذبی که به نوشته واشنگتن پست در نهایت در صفحه تلگرام این ورزشکار ایرانی تکذیب شد.
هرکول ایرانی: از دروغ “جلاد داعش” تا شایعه “مدافع حرم”!

اندروید