نرم افزار دوست داشتنی ایرانی ها رام می شود؟!/ 6 سناریو برای آینده “تلگرام”

نرم افزار دوست داشتنی ایرانی ها رام می شود؟!/ 6 سناریو برای آینده “تلگرام”
پیش از این سیدمحمدرضا آقامیری، عضو کارگروه فیلترینگ تاکید کرده بود اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. البته وی از عبارت فیلتر تلگرام استفاده نکرد و گفت تلگرام حتما باید به خواسته های ما تمکین کند، در غیر این صورت مسدود نخواهد شد اما گرفتار سرنوشت شبکه های اجتماعی قبلی خواهد شد که فیلتر نشدند ولی حذف شدند!

نرم افزار دوست داشتنی ایرانی ها رام می شود؟!/ 6 سناریو برای آینده “تلگرام”

پیش از این سیدمحمدرضا آقامیری، عضو کارگروه فیلترینگ تاکید کرده بود اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد در رقابت با شبکه های اجتماعی دیگر حذف خواهد شد. البته وی از عبارت فیلتر تلگرام استفاده نکرد و گفت تلگرام حتما باید به خواسته های ما تمکین کند، در غیر این صورت مسدود نخواهد شد اما گرفتار سرنوشت شبکه های اجتماعی قبلی خواهد شد که فیلتر نشدند ولی حذف شدند!
نرم افزار دوست داشتنی ایرانی ها رام می شود؟!/ 6 سناریو برای آینده “تلگرام”

روزنامه قانون