تمجید ارگان رسمی سیا از “سیاست تلگرامی” دولت

تمجید ارگان رسمی سیا از “سیاست تلگرامی” دولت
دولت خودش دوست دارد مردم از تلگرام استفاده کنند چون به نحوی می تواند به عنوان یک اهرم علیه این ها استفاده کند.

تمجید ارگان رسمی سیا از “سیاست تلگرامی” دولت

دولت خودش دوست دارد مردم از تلگرام استفاده کنند چون به نحوی می تواند به عنوان یک اهرم علیه این ها استفاده کند.
تمجید ارگان رسمی سیا از “سیاست تلگرامی” دولت

آپدیت نود 32 جدید

آهنگ جدید