“تلگراف” و “تلگرام” در خدمت آزادی بیان

عباس پورخصالیان – حدود 140 سال پیش، نوآوری تلگراف در ایران با استقبال مراجع و عموم مردم مواجه شد و همین امر، آغازگر انقلاب اجتماعی بزرگی شد که از جمله نخستین دستاورهای آن، تمرین آزادی بیان شهروندان بود.
 140سال بعد، دولت یازدهم، با وجودی که می توانست مانند دولت های پیشین عمل کند و رسانه های اجتماعی عرضه کننده محتواهای فاقد کنترل مثل پیام رسان فوری “تلگرام” را ببندد، اما چنین نکرد، بلکه مقاومت کرد و به حق دسترسی عموم به رسانه های اجتماعی و آزادی بیان احترام گذاشت.
اکنون می توان پرسید: چرا؟ چرا دولت …

موسیقی روز

اندروید