وقتی پیاده نظام تلاش می کند جورِ فرمانده را بکشد

وقتی پیاده نظام تلاش می کند جورِ فرمانده را بکشد
اشتباهِ راهبردی طرفداران روحانی در کوچ به رسانه یِ غیرِ رسمیِ تلگرام/”انتقامِ رسانه”، وقتی پیاده نظام تلاش می کند جورِ فرمانده را بکشد

وقتی پیاده نظام تلاش می کند جورِ فرمانده را بکشد

اشتباهِ راهبردی طرفداران روحانی در کوچ به رسانه یِ غیرِ رسمیِ تلگرام/”انتقامِ رسانه”، وقتی پیاده نظام تلاش می کند جورِ فرمانده را بکشد
وقتی پیاده نظام تلاش می کند جورِ فرمانده را بکشد

خبر جدید